Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

Συγκλονιστική αφήγηση για την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγ.Νεκταρίου

Σχετική εικόνα
Διαβάζουμε,την συγκλονιστικήν αφήγηση του αιωνοβίου Ἀρχιμανδρίτου Τιμοθέου Καλαμπερίδη, γιά τήν Ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (Α' Ἀνακομιδή τό ἔτος 1921, Β' 1923, Γ' 1927, Δ' 1953):

-Ἀρχιμανδρίτης Τιμόθεος: Στό Μοναστήρι ἦλθα τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1952, σέ ἡλικία 55 ἐτῶν. Τόν ἑπόμενο χρόνο –συγκεκριμένα στίς 2 Σεπτεμβρίου 1953– ἔγινε ἡ Ἀνακομιδή τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.

Ἡ Ἀνακομιδή –πού ἀποφασίσθηκε τό καλοκαίρι– ἔγινε ἀφοῦ σουρούπωσε. Θά ἦταν 8 μέ 9, βραδάκι πιά. Δέν εἶχαμε ἠλεκτρικά· Μέ τά λούξ δουλεύαμε. Ὅλοι, γύ­ρω–τριγύρω, μέ ἀναμμένες λαμπάδες καί κεριά. 


Στήν ἀρχή διαβάσθηκε ἡ Ἀκολουθία. Ἀφοῦ βγάλαμε τά ἅγια λείψανα, τά τοποθετήσαμε σέ λεκάνες. Τά πλύναμε μέ ροδόσταμο καί ἄλλα ἀρώματα. Σέ ὁρισμένα Λείψανα ἦταν τό ὕφασμα κολλημένο πάνω. Τά καθαρίσαμε. Κάναμε Παννυχίδα καί τά τοποθετήσαμε στό Ναό γιά προ­σκύνημα. Ἡ εὐωδία πού χυνόταν ὁλόγυρα, δέν γίνεται νά περιγραφεῖ! Τί πρᾶγμα ἦταν αὐτό, καταπληκτικό!
 Τά τοποθετήσαμε στήν μέση τοῦ Ναοῦ. Τήν Κάρα καί τά ὑπόλοιπα Λείψανα. Βάλαμε καί τήν ἀρχιερατική μί­τρα, τήν πατερίτσα καί τά δικηροτρίκηρα. Περνοῦσε ὁ κόσμος καί ἀσπαζόταν μέ συγκίνηση. Ξέχασα νά σοῦ πῶ, ὅτι ὁ Δεσπότης εἶπε σέ μένα καί στόν π. Ἀμφιλόχιο Μακρῆ νά φροντίσουμε γιά τόν εὐτρεπισμό τῶν Λειψά­νων.
Αποτέλεσμα εικόνας για aducerea moastelor sfantului nectarie

Γιά τό Γεγονός, συντάχθηκε τό ἀκόλουθο πρακτικό: 
«Ἐν Αἰγίνῃ καί ἐν τῇ Γυναικείᾳ Κοινοβιακῇ ἱερᾷ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος, σήμερον τῇ 3ῃ Σεπτεμβρίου τοῦ 1953, ἡμέρᾳ τῆς ἑβδομάδος Πέμπτῃ καί ὥρᾳ 6 μ.μ. συνῆλθεν ἡ ὁλομέλεια τῆς ἀδελφότητος ἐν τῷ γραφείῳ αὐτῆς κατόπιν προσκλήσεως τῆς Καθηγουμένης Ὁσιωτάτης Γεροντίσσης Χριστοδούλης μοναχῆς καί ὑπό τήν προεδρείαν αὐτῆς. 
Κατά τήν συνεδρίασιν ταύτην, μετά κεκανονισμένην προσευχήν, ἡ καθηγουμένη εἰσηγεῖται: «Ἀγαπηταί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί, κατέχομαι ἤδη ὑπό τό κράτος ἱερᾶς συγκινήσεως διά τό τελεσθέν μέγα γεγονός σήμερον εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱεράν Μονήν, τεθέντος κατόπιν τριακοντατριετίας τοῦ λύχνου ἐπί τῆς λυχνίας, ἵνα φωτίζῃ πάντας τούς ἐπικαλουμένους Αὐτόν ἐν ἀληθείᾳ, δηλαδή τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν θείων Λειψάνων τοῦ Κτίτορος τῆς ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς, θείου Ἱεράρχου Πεντα­πόλεως Ἁγίου Νεκταρίου.
Ἐκτός τοῦ προϊσταμένου καί Πνευματικοῦ ἡμῶν Πατρός, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Κυρίου Κυρίου Προκοπίου, παρευρέθησαν δέ ἐκ θείας συμπτώσεως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Ἠλείας Ἀντώνιος, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ὕδρας Ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Ἠλιόπουλος, Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Μακρῆς καί ἱεροδιάκονος Σεβαστιανός, ἅπας ὁ κλῆρος Αἰγίνης, ὁ Δήμαρχος, ὁ εἰρηνοδίκης καί ὁ διοικητής χωροφυλακῆς. Περί δέ τήν χθεσινήν 8 μ.μ. ὥραν χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ ἡμῶν Πατρός καί παρουσίᾳ τῶν ἀναφερομένων Κλήρου καί Ἀρχῶν, ἐγένετο ἡ Ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν Λειψάνων. Σήμερον δέ ἐτελέσθη Λειτουργία, συλλειτουργησάντων μετά τοῦ ἐφημερίου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου Τιμοθέου, τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Ἰωάννου, Χρυσάνθου, Καλλιοπίου, Παύλου καί τῶν ἱερέων Δημητρίου, Παναγιώτου καί Ἀναστασίου καί τοῦ ἱεροδιακόνου Σεβαστιανοῦ.

Εἰς τούς αἴνους ἐγένετο ἡ προσκύνησις τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ θείου Ἱεράρχου Ἁγίου Νεκταρίου, πλημμυρησάσης τό ἐκκλησίασμα ἀρρήτου εὐωδίας. Συνταχθέντος τοῦ παρόντος ὑπογράφεται.

Οἱ παραστάντες κατά τήν Ἀνακομιδήν τήν ἑσπέραν τῆς δευτέρας Σεπτεμβρίου 1953:

† Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Προκόπιος

† Ὁ Μητροπολίτης πρώην Ἠλείας Ἀντώνιος

Ἡγουμένη τῆς Ἀδελφότητος Χριστοδούλη μοναχή·

Ἀκακία, Θεοδοσία, Μελάνη, Νεκταρία, Εὐφροσύνη,

Ξένη, Παρθενία, Κυριακή, Παρασκευή, Ἀγάθη, Εὐνίκη,

Ἐλισάβετ, Χριστονύμφη, Συγκλητική, Εὐπραξία, Σαλώμη,

Μητροδώρα, Παρθενία, Θεοφανώ Μοναχαί.

Θέκλα Ἡγουμένη Ἱ. Μονῆς Ἑρμιόνης, Μακρίνα, Μαρκέλλα,

Εὐσεβία, Εὐφημία, Θέκλα Μοναχαί

Μαριάμ Ἡγουμένη Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης

Ὁ Δήμαρχος Αἰγίνης Γεώργιος Χελιώτης

Ὁ Εἰρηνοδίκης Αἰγίνης Γεώργιος Μέρτικας

Ὁ Διοικητής χωροφυλακῆς Πατεράκης

Ὁ Γραμματεύς Μητροπόλεως Ἰωάννης Δεριζιώτης

Ὁ Σύμβουλος Ἐπικρατείας Παναγιώτης Μερτικόπουλος

Ὁ Κλῆρος Αἰγίνης: Ἀρχιμ. Ἰ. Ἠλιόπουλος, Ἀρχιμ. Τ. Καλαμπερίδης, Ἀρχιμ. Χ. Κανέλλης, Ἀρχιμ. Κ. Ἀγγελάκης,

Ἱερ. Κων. Κανάκης, Ἰωάννης Χαρτοφύλακας, Χρῆστος

Παπαγεωργίου, Δημήτριος Λυκούρης, Ἀναστάσιος,

Ἀρχιμ. Παῦλος, Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Μακρῆς, Παναγιώτης»".ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΙΝΟΣ

Από τόν Α' τόμο τοῦ διτόμου ἔργου ΜΙΛΗΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ (σελίδες 44-45), καθώς καί στό πολυσυλλεκτικόν εγκόλπιο τοῦ Ἁγίου ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΣ (όπου σε 500 σελίδες, σε εύχρηστο "σχήμα τσέπης" παρατίθενται τά πάντα γιά τόν Άγιο Νεκτάριον, ήτοι *Βίος *Θαύματα *Παράκληση *Χαιρετισμοί *Εγκώμια *Αγνή Παρθένε... κ.λπ., *Έργα *Επιστολαί *Διαθήκη *Συνοδική Διαγνώμη *Ναοί *Μοναστήρια *Προσκυνήματα του Αγίου Νεκταρίου)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου