Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

Ἡ ψυχή τοῦ καθενός μας μοιάζει μέ λυχνάρι...


  Ἡ ψυχὴ τοῦ καθενός μας μοιάζει μὲ λυχνάρι, ποὺ σὰν λάδι ἔχει τὴν ἀγαθοεργία καὶ ἀντὶ γιὰ φυτίλι ἔχει τὴν ἀγάπη, πάνω στὴν ὁποία ἐπαναπαύεται ἀντὶ γιὰ φῶς ἡ χάρη τοῦ Πνεύματος. 
Ὅταν λοιπὸν ἐξαφανιστεῖ αὐτὸ τὸ λάδι, δηλαδὴ ἡ ἀγαθοεργία, ἀναγκαστικὰ ἡ ἀγάπη, ποὺ ὑπάρχει στὴν ψυχὴ σὰν φυτίλι, ψύχεται. Ἔτσι τὸ φῶς τῆς κηδεμονίας καὶ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀπέφυγαν τὴν ἀρετὴ καὶ φυγάδευσαν τὴν ἀγάπη. 
 Καὶ ἡ μεταξύ τους ἀναταραχὴ προκαλεῖται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπό του ἀπὸ αὐτοὺς ὁ Θεός, πρὸς τὸν ὁποῖον λέγει ὁ Δαβίδ: «Ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον ταραχθήσονται» (Ψαλμ. 103, 29). 

 Ἔτσι ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ἔρχεται σ’ ἐμᾶς ἡ ἐμφύλια διαμάχη καὶ σύγχυση, ποὺ ἐπιφέρει κάθε εἶδος κακίας ... Ἐπιστρέψτε λοιπὸν στὴν ὁδὸ τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καὶ κρατῆστε την σταθερά, γιὰ νὰ εἶναι ἀειθαλὴς καὶ παντοτινὴ ἡ μεταξύ σας ὁμόνοια, γιὰ νὰ ἐπιστρέψει πάλι πρὸς ἐσᾶς ὁ Κύριος καὶ νὰ ἀναπαύεται ἐπάνω σας, μαζὶ μὲ τὴν εἰρήνη, καὶ ἡ χάρη τοῦ θείου Πνεύματος...

 Συμφιλιωθεῖτε μὲ τὸν Θεό. Ἀναγνωρίστε τὴ μεταξύ σας συγγένεια ποὺ ὑπάρχει σὲ ἐσᾶς ἀπὸ τοὺς προγόνους, ὄχι μόνο κατὰ τὴν ψυχὴ ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ σῶμα... Μὴ σκέφτεστε τὸ κακὸ καὶ μὴ θελήσετε νὰ ἀνταποδώσετε κακὸ ἀντὶ κακοῦ, ἀλλὰ μὲ τὸ ἀγαθὸ νικῆστε τὸ κακό, ἀγκαλιάζοντας τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀγάπη, γιὰ νὰ ἀποκτήσετε καὶ τὴν ἀπὸ τὸν Θεὸ ἀγάπη καὶ νὰ δείξετε τὴν πρὸς Αὐτὸν ἀγάπη.

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ,
Ὁμιλία Α΄: Περὶ τῆς πρὸς ἀλλήλους εἰρήνης ΕΠΕ 9: 34–39

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου