ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Dr. Pavel Chirila: «Η ψυχολογία στά κείμενα τής Αγίας Γραφής»


τού Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιεροθέου 
Δημοσιεύουμε τόν πρόλογο πού έγραψε ο Σεβασμιώτατος γιά τό βιβλίο τού Dr. Pavel Chirila «The Psychology in the texts of The Holy Scriptures»
Από τίς επισκέψεις μου στήν Ρουμανία μεταξύ τών άλλων γνώρισα τόν ιατρό dr. Pavel Chirila καί εξετίμησα τόν ζήλο του, τήν αγάπη του πρός τόν Θεό καί τόν άνθρωπο, τήν ευσέβειά του καί τήν ακάματη δραστηριότητά του. Έχει μεγάλη ευαισθησία στόν ανθρώπινο πόνο, στούς ανθρώπους πού πονούν καί υποφέρουν, καί αγωνίζεται μέ όσες δυνάμεις διαθέτει γιά νά ξεκουράση τούς ανθρώπους καί τό κυριότερο νά τούς βοηθήση νά βρούν τόν Χριστό, νά γευθούν τήν αγάπη Του καί νά ενωθούν αιώνια μαζί Του. Σέ αυτό τό έργο τόν βοηθούν διάφοροι συνεργάτες του, μεταξύ τών οποίων ένας ευλογημένος ιερομόναχος, ο π. Θεοφάνης. Ο κ. Chirila μέ παρεκάλεσε νά γράψω τόν πρόλογο τού βιβλίου του μέ τίτλο «The Psychology in the texts of The Holy Scriptures» καί τό κάνω πολύ ευχαρίστως.
Ο μακαριστός π. Ιωάννης Ρωμανίδης, καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, έλεγε ότι άν ο Χριστιανισμός εμφανιζόταν στήν εποχή μας, δέν θά τόν καταλαβαίναμε ως φιλοσοφικό, κοινωνικό ή ηθικό σύστημα ούτε κάν ως θρησκεία, αλλά ως πνευματικό νοσοκομείο, αφού θεραπεύει τόν άνθρωπο από τίς ψυχικές ασθένειες καί αυτό έχει συνέπειες καί στό σώμα. Η πραγματική ασθένεια είναι η απομάκρυνση τού ανθρώπου από τόν Θεό, πού είναι η πηγή τής ζωής. Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής έγραψε, καί επανέλαβε αργότερα ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι ο νούς πού απομακρύνεται από τόν Θεό είναι ή δαιμονιώδης μέ τήν υπερηφάνεια τού λογιστικού μέρους τής ψυχής ή κτηνώδης μέ τά πάθη τού επιθυμητικού καί θυμικού μέρους τής ψυχής.
Ο Χριστός ήλθε στόν κόσμο γιά νά θεραπεύση τόν άνθρωπο ώστε θεραπευμένος νά δή τόν Θεό ως φώς. Προσέλαβε τό θνητό καί παθητό τής φύσεως, χωρίς αμαρτία, καί όλη τήν ύπαρξη τού ανθρώπου, γιά νά τήν θεραπεύση, γιατί κατά τόν εύστοχο λόγο τού αγίου Γρηγορίου τού Θεολόγου, «τό απρόσληπτον καί αθεράπευτον». Καί η Εκκλησία, τό Σώμα τού Χριστού, είναι τό πνευματικό νοσοκομείο-θεραπευτήριο πού θεραπεύει τόν άνθρωπο από τούς λογισμούς, τίς φαντασίες, τίς επιθυμίες, τά πάθη καί τόν οδηγεί στήν κοινωνία μέ τόν Θεό. Τά πνευματικά φάρμακα πού θεραπεύουν τόν άνθρωπο είναι η πίστη στόν Θεό, τά Μυστήρια τής Εκκλησίας, κυρίως η θεία Ευχαριστία, καί η κοινωνία τού Σώματος καί τού Αίματος τού Χριστού, πού λέγεται «φάρμακο αθανασίας», από τόν άγιο Ιγνάτιο τόν Θεοφόρο, η προσευχή, η νηστεία, κλπ. Ο Χριστός διά τών Κληρικών θεραπεύει τόν άνθρωπο μέσα στό Πανδοχείο, πού είναι η Εκκλησία, όπως τό βλέπουμε στήν παραβολή τού Καλού Σαμαρείτου.
Η Αγία Γραφή, Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, είναι βιβλίο πνευματικής θεραπευτικής, δηλαδή υποδεικνύει τήν μέθοδο καί τόν τρόπο τής θεραπείας. Όπως οι επιστήμονες ιατροί γνωρίζουν από τήν μελέτη τους, καί κυρίως τήν έρευνα πού κάνουν, τήν καλή λειτουργία κάθε μέλους τού σώματος, τήν ασθένειά του καί τόν τρόπο μέ τόν οποίο αποκαθίσταται στήν προηγούμενη υγιή κατάσταση καί αυτά τά καταγράφουν σέ βιβλία γιά νά διδάσκωνται όσοι επιθυμούν νά βοηθήσουν στήν υγεία, τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τήν Αγία Γραφή. Οι άγιοι θεραπεύθηκαν προηγουμένως, γνώρισαν τήν αγάπη τού Θεού, είδαν τήν δόξα Του καί στήν συνέχεια κατέγραψαν αυτήν τήν εμπειρία τους στά βιβλία τής Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης, ώστε καί οι άλλοι άνθρωποι νά φθάσουν σέ αυτήν τήν εμπειρία.
Βέβαια, όπως είναι επόμενο, η Αγία Γραφή διαβάζεται καί ερμηνεύεται μέσα στά πλαίσια πού εγράφη, δηλαδή μέσα στήν Εκκλησία. Εφ' όσον η Εκκλησία είναι τό πνευματικό Νοσοκομείο καί οι Κληρικοί είναι οι πνευματικοί ιατροί, σημαίνει ότι καί η Αγία Γραφή δέν διαβάζεται έξω από τήν Εκκλησία καί έξω από τήν ερμηνευτική τών αγίων Πατέρων. Ο μακαριστός π. Ιωάννης Ρωμανίδης έλεγε ότι, όπως δέν μπορεί κάποιος προκειμένου νά κάνη εγχείρηση νά διαβάση απλώς ένα βιβλίο χειρουργικής, αλλά ταυτόχρονα πρέπει νά βρεθή μέσα στό νοσοκομείο καί νά δεχθή μαθήματα από τούς καθηγητές τής χειρουργικής, τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τήν ερμηνεία τής Αγίας Γραφής.
Ο dr. Pavel Chirila κατάλαβε ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο πνευματικής ιατρικής πού ομιλεί γιά τήν πνευματική θεραπεία τού ανθρώπου καί γι' αυτό συνέλεξε πολλά χωρία πού υποδεικνύουν τήν πνευματική ασθένεια, τήν πνευματική υγεία καί τήν μέθοδο γιά νά θεραπευθή ο άνθρωπος. Διαβάζοντας κανείς αυτά τά χωρία θά πρέπει στήν συνέχεια νά αναζητήση πνευματικό ιατρό καί βεβαίως νά ευρίσκεται καί στό πνευματικό Νοσοκομείο, όπου θά θεραπευθή μέ τά Μυστήρια, τήν πίστη καί τήν προσευχή. Αυτό δέν σημαίνει ότι θά ιατρευθούν όλες οι σωματικές ασθένειες. Ο άνθρωπος στήν Εκκλησία θά θεραπευθή πνευματικά, θά αποκτήση πίστη καί αγάπη, θά απαλλαγή από τούς λογισμούς καί τίς φαντασίες, θά αποκτήση ειρήνη λογισμών, θά προσανατολισθή πρός τόν Θεό, θά αποκτήση αφοβία θανάτου. Άν, παρά ταύτα υπάρχουν διάφορες σωματικές νευρολογικές καί ψυχολογικές ασθένειες, τόν λόγο έχουν οι κατάλληλοι ειδικοί ιατροί πού θά κάνουν τό έργο τους, μέ αγάπη, επιστημονικό τρόπο, αλλά καί μέ σεβασμό στίς ψυχικές ανάγκες κάθε αρρώστου καί τίς θρησκευτικές ή εκκλησιαστικές του πεποιθήσεις.
Εύχομαι τό βιβλίο αυτό νά ηρεμήση όσους τό διαβάσουν, νά αισθανθούν ότι ο Χριστός δέν είναι εισαγγελέας ούτε δικαστής, δέν είναι ένας σαδιστής πατέρας, ή ένας φεουδάρχης άρχοντας πού απαιτεί ικανοποίηση, αλλά είναι όλος αγάπη, έλεος, φιλανθρωπία, ένας πραγματικός ιατρός. Η ωφέλεια πού θά προέλθη από τήν ανάγνωση τού βιβλίου θά βοηθήση καί τόν συγγραφέα Του.
+ Ο Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

Δεν υπάρχουν σχόλια: