ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

«Αγαλλιάσθω έρημος και ανθείτω ως κρίνον»

Ό εθισμός στίς μνήμες γεγονότων ό έόρτιος,ύπενθυμίζων μοναδικά συμβάντα,αποβαίνει ή νόσος ή επάρατος των ευσεβών
«Ιδού εγώ έξαποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου...»

Ό «άγγελος» έρχεται στην έρημο του Ιορδάνη,επεισόδιο της ιστορίας μας, χρονολογούμενο, αλλά και πέραν των χρόνων: συγκλονιστικό για τους Νινευίτες τους νεώτερους τους τότε καί τους σύγχρονους και εκείνους πού θα 'ρθουν, αν προφθάσουν...
Φαίνεται πώς το έχουμε συνηθίσει/αμετανόητοι ή μετανοούντες, Εσύ μόνο γνωρίζεις,Κύριε!

Ό Πρόδρομος όπως τον βλέπουμε στίς εικόνες-είναι τολμηρό να πούμε «όπως τον ξέρουμε»-έρχεταί στην έρημο /με τη σφραγίδα του Ιησού:
«καμιά γυναίκα δεν έφερε στον κόσμο, άνθρωπο«μείζονα» του Ιωάννου!»
Κύριε, όταν πέσει ή αυλαία του κόσμου αυτού,όταν τραβηχτούν οι κουρτίνες της απάτης όταν «οί τα μαλακά φορούντες»/δεν βρίσκουν άλλες... δικαιολογίες για τα εγκλήματα κατά του ανθρώπου καί οί ποιητές δεν θα μπορούν να ισχυρίζονται ότι για να είναι ποιητές καί να τους καταλαβαίνουν «πρέπει να ζουν στην αμφιβολία καί την αβεβαιότητα»/τέλος,
όταν καί το σκοτάδι βυθιστεί στην άβυσσο των άβύσσων,τότε θα καταλάβουμε τί ήταν ή έρημος του Ιορδάνη καί ποιος ό Πρόδρομος;

Φοβάμαι πώς θα είναι αργά!
Ή έρημος της μετανοίας δεν θα ξανάρθει!
Ή έρημος εναγκαλίζεται τη φωνή του Προδρόμου/είναι ό άνεμος ό δικός της:«μετανοείτε»!
Ή είσοδος στη Βασιλεία των Ουρανών.../οί ερχόμενοι να δουν, πολλοί..,
ανάμεσα τους καί ή «αριστοκρατία της ευλάβειας»/μεταξύ περιέργειας, ειρωνείας, κακίας καί διαστροφής σημασιών των λεγομένων.

Ό Ιωάννης δεν είναι ό κάλαμος ό σαλευόμενος,/τότε... ούτε καί σήμερα.
Ή εξουσία παρουσιάζει τις μεταλλάξεις της:'Ολοι ευθυγραμμίζονται σε μια σειρά συμπεριφοράς δήθεν άγνοούντες ποιος είναι ό Ιωάννης/ποιος ό Ιησούς
είναι δεμένοι με την αμαρτία/προσποιούνται φροντίδα για την προστασία του... Νόμου.
Κύριε, γνωρίζεις το παιχνίδι:ή υποκρισία μας δεν Σου διαφεύγει,ή ώρα καί ή εξουσία του σκότους είναι «καθ'όδόν».

Όμως, Κύριε, ούτε ό αποκεφαλισμός του Προδρόμου,οϋτε ή Σταύρωσή Σου
σηματοδότησαν τη νίκη των δυνάμεων του... σκότους.
«Ηρώδης... ελεγχόμενος ύπ' αύτοϋ...»Κύριε, Εσύ «υποδεικνύεις» τον ελέγχοντα όσο κρατήσει ό κόσμος τούτος.
Εμείς, «κλίνοντες τα γόνατα» Σέ παρακαλούμε/«ανάδειξε ποιμένας καί ελέγχοντας ώσπου να έρθεις».

Ό Αθανάσιος ελέγχει τον "Αρειο,ό Αμβρόσιος το Θεοδόσιο...καί οί ελέγχοντες είναι της σειράς του Χρυσοστόμου, του Βασιλείου.,.
Ό Πρόδρομος ελέγχει!Ή εντολή «έγένετο ρήμα Θεού επί Ίωάννην»δόθηκε - στις μετρημένες φορές πού αυτό έγινε - προφορικά από Θεού...
Εκείνος πού ελέγχει τον «τετράρχη» Ηρώδη είναι ό πρώτος συνεργάτης του Ιησού.,.
Δεν ελέγχει «ό καθένας τον καθένα».
Το πνεύμα το "Αγιον ελέγχει καί οί «άγιοι τον κόσμον κρίνουσα»
Ή τελική κρίση είναι δική σου υπόθεση,Κύριε...καί, ωστόσο, για να ανοίξει κανείς το στόμα του
σε έλεγχο, πρέπει να έχει περάσει στο «χώρο της απάθειας»ελεύθερος καί από το «παραμικρό καί ελάχιστον» πάθος...

Ό Πρόδρομος σου, Κύριε, κατέβαλε καί την τιμήν του ελέγχου: «άπεκεφαλίσθη»!
Το άκουσμα «μετανοείτε» τους φέρνει αλλεργία,δεν έχουν μάθει να συγχωρούν:αργότερα, τα λόγια του Ιησού «άφέωνταί σου αϊ άμαρτίαι» τους φέρνουν καί μίσος!
Δεν συγχωρούν αυτοί καί δεν μετανοούν!
Το κενό δεν καλύπτεται!
Ό διάβολος περιβάλλει με ένδυμα λύπης τη μετάνοια«...τί ήμίν καί σοί, Ιησού Ναζαρινέ...»
Στό νάρθηκα του ναού μας,Τίμιε Πρόδρομε,δεξιά της Ωραίας Πύλης,ακτινοβολούν τα μηνύματα σου:
άρνηση της δόξας του κόσμου με όποιο τρόπο καί αν προσφέρεται,εκτός φαρισαϊσμού ή πτώχεια σου,το ένδυμα σου, ή τροφή σου,ή αγάπη σου ή γλυκύτατη στο μετανοούντα επισκέπτη σου",υπόσχεση πανίσχυρης «πρεσβείας»για την ειρήνη της ψυχής μου!

Τις αμαρτίες μας ζητάς, Κύριε...τόσο πολύ τίς αγαπάμε, για να μην Σού τίς δίνουμε;
«..,καί μη άρξησθε λέγειν εν έαυτοίς, πατέρα έχομεν τον Αβραάμ... κ.τ.λ.»
«Οί προγονοί μας ήταν καλοί χριστιανοί,χτίσανε ναούς...» καί άλλα πολλά!
Απελευθέρωση από τη δουλεία της ευτυχίας!
Καί ό διάβολος μεταφράζει: εχθρότητα προς το σώμα...
Περιφρόνηση στη βία της εξουσίας!
Ό Πρόδρομος σου, Κύριε, ό εισηγητής μιας άλλης βίας αυτή πού εσύ έθεσες όρο:
«Ή Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται... καί βιαστές θα την αρπάξουν!»
Λειτουργικό ή εικονογραφικό κόσμημα ό Πρόδρομος;... φωτοσκιάσεις παραπλανημένης
...ευσέβειας!
Ό πρώτος ελεύθερος άνθρωπος.Ή παρουσία του, Κύριε, μηνύει καθώς καί το παρουσιαστικό τους απεξάρτηση από την αυταπάτη!
Για όσους έτσι βλέπουν την έρημο του Ιορδάνη,τον Πρόδρομο,τον Ιησού...
Για όσους δεν αμφισβητούν τη φωνή την «εκ των ουρανών, την λέγουσαν:«συ ει ό υιός μου ό αγαπητός...»
Για όσους ακολουθούν τον υιόν «εν μετάνοια καί δεήσεσιν»!Ή παρεχομένη «παράκλησις» είναι μεγάληκαί αναφαίρετη.«καί στρεφόμενοι εν μέσω του κόσμου/Συμεών Ν.Θεολόγος, Ηθικός, 4ος
καί των εν τω κοσμώ πραγμάτων...»/«εν χαρά διατελούν άνεκλαλήτω καί υπομονή
καί καρποφορούν αγάπη για τον άνθρωπο».«...κάλαμον υπό ανέμων σαλευόμενον»
Δεν θα μεταβάλει ζωή, συμπεριφορά,ούτε θ' αλλάξει τα μηνύματα του Αγίου Πνεύματος,Κύριε, το μήνυμα Σου εξακολουθεί να μεταδίδει ό Πρόδρομος σου.
Τα συμφέροντα καί οί απειλές των εξουσιών... ούτε τότε,οϋτε τώρα καί μέχρι την τελευταία στιγμή της «σάλπιγγας»του αγγέλου, παραμένει: «έφθασε ή Βασιλεία...»αλλά τη στιγμή εκείνη,το μήνυμα θα αλλάζει: «εδώ είναι ή Βασιλεία»...
Τότε οί καλαμιές οί σαλευόμενες,έχουν μια τύχη: παραδίδονται στην πυρά,φοβερή σκηνή, καλάμια πού καίγονται στην πυρά του καλοκαιριού!


του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΧΙΖΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: