ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Το συγγραφικό έργο του Αγίου Νεκταρίου

Στην εποχὴ του Θείου Νεκταρίου είναι γνωστὸ ότι υπήρχε πολλὴ αμάθεια στο λαὸ και τον κλήρο, και τα βιβλία ήταν σπάνιο είδος. Αυτὸ δεν ήταν δυνατὸ να διαφύγει την προσοχὴ του σοφού ήδη και πολυμαθέστατου Ιεράρχη, πολὺ περισσότερο δεν ήταν δυνατὸ να μὴ σπλαγχνισθεί ''επὶ τον όχλον τούτον''. Αποδίδοντας δὲ, ξεχωριστὴ σημασία στη διανοητικὴ καλλιέργεια και τη μορφωτικὴ συγκρότηση του Χριστιανού -όπως θα κάνομε ειδικὸ λόγο- επέλεξε τον αποτελεσματικότερο τρόπο αντιμετωπίσεως του προβλήματος: τη συγγραφὴ βιβλίων.
Απὸ το βιβλίο του Μοναχού Θεόκλητου Διονυσιάτου: Ο Άγιος Νεκτάριος ο Θαυματουργός. Εκδόσεις ''Υπακοή''.

ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ.

- Δέκα λόγοι διά την Μεγάλην Τεσσαρακοστή, Αθήνα,1885.
- Λόγοι Εκκλησιαστικοί, εν Καΐρω καί Αλεξάνδρεια 1885-1890.
- Περί των Ιερών Συνόδων και ιδίως περί της σπουδαιότητος των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων. Αλεξάνδρεια 1888.
- Περί της εν τω κόσμω αποκαλύψεως του Θεού, Αλεξάνδρεια 1888.
- Περί των καθηκόντων ημών προς το Άγιον Θυσιαστήριον. Κάιρο 1888.
- Λόγος εκφωνηθείς εν τω Αχιλλοπουλείω Παρθεναγωγείω κατά την εορτήν των Τριών Ιεραρχών. Αλεξάνδρεια 1889.
- Λόγος περί της προς το Άγιον Θυσιαστήριον προσελεύσεως. Αλεξάνδρεια
- Ευγενίου Βουλγάρεως "Σχεδίασμα περί ανεξιθρησκείας", επιμέλεια Μητροπολίτου Πενταπόλεως Νεκταρίου, Αλεξάνδρεια 1893.
- Αι Οικουμενικαί Σύνοδοι της του Χριστού Εκκλησίας. 1892, Β' Έκδοση συμπληρωμένη.
- Τα παρ' ημίν τελούμενα ιερά μνημόσυνα, τη επιστασία του καθηγητού Π.Καπλανίδου, Αθήνα 1892.
- Περί της εν τω κόσμω αποκαλύψεως του Θεού. Αθήνα 1892, Β' Έκδοση συμπληρωμένη.
- Υποτύπωσις περί ανθρώπου. Αθήνα 1893 και 1977.
- Περί επιμελείας ψυχής· ένδεκα ομιλίαι, Αθήνα 1894, 1973,1999.
- Μελέτη περί των αποτελεσμάτων της αληθούς και ψευδούς μορφώσεως, Αθήνα 1894 και 1989.
- Νεόφυτου Βάμβα "Φυσική Θεολογία και Χριστιανική Ηθική", επιμέλεια Μητροπολίτου Πενταπόλεως Νεκταρίου, Αλεξάνδρεια 1893
- Ομιλίαι περί του Θείου χαρακτήρος και του έργου του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και ότι εν Αυτώ η αιώνιος ζωή, Αθήνα 1895.
- Ιερών και Φιλοσοφικών λογίων θησαύρισμα, τόμος Α' (Αθήνα 1895), τόμος Β' (Αθήνα 1896.)
- Περί της Ελληνικής Φιλοσοφίας
- Επικαί και ελεγειακαί γνώμαι των μικρών Ελλήνων ποιητών Θεόγνιδος, Πυθαγόρου, Φωκυλίδου και άλλων προς χρήσιν των σχολείων, Αθήνα 1896.
- Μάθημα Χριστιανικής Ηθικής· προς χρήσιν των μαθητών της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Αθήνα 1897 και 1992.
- Μάθημα Ποιμαντικής· προς χρήσιν των μαθητών της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Αθήνα 1898 ,1972 και 1992, Θεσσαλονίκη 1974.
- Ορθόδοξος Ιερά Κατήχησις, Αθήνα 1899 και Θεσσαλονίκη 1972,1984.
- Χριστολογία, Αθήνα 1900,1992.
- Μελέτη περί αθανασίας της ψυχής και περί των ιερών μνημοσύνων, Αθήνα 1901, 1972, 1992 και Θεσσαλονίκη 1973.
- Ευαγγελική Ιστορία δι' αρμονίας των κειμένων των ιερών Ευαγγελιστών Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά και Ιωάννου, Αθήνα 1903, 1978.
- Προσευχητάριον Κατανυκτικόν, Αθήνα 1904.
- Το γνώθι σαυτόν, ήτοι μελέται θρησκευτικαί και ηθικαί, Αθήνα 1905, 1962.
- Μελέτη περί της Μητρός του Κυρίου της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, Αθήνα 1904.
- Μελέτη περί των Αγίων του Θεού, Αθήνα 1904, 1986,1992.
- Μελέτη περί μετανοίας και εξομολογήσεως, Αθήνα 1904,1990.
- Μελέτη περί του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, Αθήνα 1904.
- Ιστορική μελέτη περί των διατεταγμένων νηστειών, Αθήνα 1905,1956.
- Θεοτοκάριον, ήτοι προσευχητάριον μικρόν, Αθήνα 1905.
- Ιερατικόν Εγκόλπιον, ήτοι Α΄. Περί ιερωσύνης , Β΄ Περί του πρωτείου εν τη Ιεραρχία, Γ΄ Περί της ισότητος εν τη Ιεραρχία, Αθήνα 1907.
- Θεοτοκάριον, ήτοι ωδαί και ύμνοι προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον και Αειπάρθενον Μαρίαν, έκδοσις Δευτέρα επηυξημένη, Αθήνα 1907.
- Ψαλτήριον του προφητάνακτος Δαυίδ εντεταμένον εις μέτρα κατά την τονικήν βάσιν μετά ερμηνευτικών σημειώσεων, Αθήνα 1908.
- Αντιόχου μοναχού της Λαύρας του Αγίου Σάββα, Πανδέκτης των Θεοπνεύστων Αγίων Γραφών, επιμέλεια Νεκταρίου Κεφαλά ,Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Αθήνα 1906 και Θεσσαλονίκη 1991.
- Τριαδικόν, ήτοι ωδαί και ύμνοι προς τον εν Τριάδι Θεόν, Αθήνα 1909.
- Κεκραγάριον του Θείου και Ιερού Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππώνος, ενταθέν εις μέτρα κατά την τονικήν βάσιν υπό Νεκταρίου Κεφαλά, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, εκ της μεταφράσεως Ευγενίου Βουλγάρεως, τ.Α' Αθήνα 1910 και τ.Β΄ Αθήνα 1910.
- Μελέται δύο. Α' Περί Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Β' Περί της Ιεράς Παραδόσεως, Αθήνα 1913.
- Προσευχητάριον Κατανυκτικόν, έκδοσις Δευτέρα επηυξημένη, Αθήνα 1914 και Θεσσαλονίκη 1993, 1998.
- Ιστορική μελέτη περί του Τιμίου Σταυρού, Αθήναι 1914.
- Μελέτη περί των θείων Μυστηρίων, Αθήνα 1915.
- Χριστιανική Ηθική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας , Αθήνα 1920.
- Περί Εκκλησίας ,"Εβδομηκονταπενταετηρίς της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής 1844-1919", Αθήνα 1920)
- Μελέτη ιστορική περί των αιτιών του σχίσματος · περί των λόγων της διαιωνίσεως αυτού και περί του δυνατού ή αδυνάτου της ενώσεως των δύο Εκκλησιών, της Ανατολικής και Δυτικής , Αθήνα τ. Α΄ 1911 και τ. Β΄ 1912.
- Θεία Λειτουργία του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου , Αθήνα1955.
- Θρησκευτικαί Μελέται (1986)
- Μελέτη περί των αγίων λειψάνων.
- Περί της αφιερώσεως τω Θεώ οσίων παρθένων και περί Μονών και μοναχικού βίου.
- Εορτολογία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας (Περί των Κυριακών του όλου ενιαυτού- Περί των ακινήτων και κινητών εορτών).
- Ιερά Λειτουργική.
- Κεφάλαια πέντε περί των λειτουργικών βιβλίων.
- Περί της εν πνεύματι και αληθεία λατρείας.
- Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων.
- Περί Ελληνισμού.
- Εγκυκλοπαιδεία της φιλοσοφίας .
- Ιστορίας εκκλησιαστικής μυστική θεωρία.
- Χρηστομάθεια.
- Νέον Πασχάλιον αιώνιον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: