ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024

Ο Άγιος Αναστάσιος ο Γόρδιος θεωρούσε το Ψαλτήρι ως ισχυρό αντιβιοτικό όπλο ενάντια σε κάθε ασθένεια!


Όπως έξιστοροῦσαν οἱ κάτοικοι των Αγράφων ἀπὸ γενιά σε γενιά, ὁ γιατρός τους καὶ φύλακάς τους Άγιος Αναστάσιος ο Γόρδιος (που εκοιμήθη 7 Ιουνίου 1729) οὐδέποτε τοὺς λησμόνησε. Μαζὶ μὲ τὰ βότανα καὶ τὶς ἰατρικές συνταγές ποὺ χορηγούσε, ζητοῦσε ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, να τηρήσει καὶ κάποιον κανόνα προσευχῆς, ποὺ κυρίως ἀφοροῦσε ἀνάγνωση ψαλμῶν. Καὶ ὁ συνδυασμός τῶν δύο ἔφερνε τὴν ἴαση σὲ κάθε ἀσθενή. Οἱ μάνες ικέτευαν πολλὲς φορὲς τὸν Ἅγιο να παρέχει την εὐλογία του στὰ παιδιά τους. Κι αὐτὸ γιατί διαπίστωναν ὅτι ἡ εὐλογία αὐτὴ τοῦ Ἁγίου εἶχε μεγάλη δύναμη. Ἀρκοῦσε γιὰ τὴν ἴαση τοῦ παιδιοῦ τους! Ἐκεῖνος, ὅμως, ἀπὸ ταπείνωση παρείχε μαζὶ μὲ τὴν εὐλογία του, τὸ ἀπαραίτητο βότανο καὶ τὸν κανόνα προσευχῆς. Πάντα εἴθισται νὰ λέγει ὅτι ἡ προσευχή σώζει!

Μέχρι καὶ σήμερα οἱ παλιοὶ Ἀγραφιῶτες μιλοῦν γιὰ τὸν γιατρὸ Ἀναστάσιο ποὺ θεωροῦσε καὶ ἐκλάμβανε ὡς ἰσχυρὸ ἀντιβιοτικὸ ὅπλο ἐνάντια σὲ κάθε ἀσθένεια τὸ ἱερὸ ψαλτήριο, τὸ ὁποῖο γνώριζε ἀπ᾿ ἔξω! “Δὲν ἀντέχουν τὰ δαιμόνια νὰ ἀκοῦν τοὺς ψαλμοὺς τοῦ Δαυΐδ. Ἔρχεται ὁ προφητάναξ Δαυΐδ καὶ καθαρίζει τὸν ἀγρὸ τῆς ψυχῆς μας, ἔτσι ὥστε νὰ ἐξασφαλισθεῖ πλούσια ἡ καρποφορία πρὸς δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. 
Οἱ ψαλμοὶ τοῦ Δαυΐδ καθαρίζουν ὅσα μικρὰ ἀγκαθάκια δὲν ἀπομακρύναμε μὲ τὸ μυστήριο τῆς Θείας Ἐξομολόγησης. Γιατί πρῶτος ὁ προφήτης καὶ βασιλιὰς Δαυΐδ συνιστᾶ τὴν προσήλωση καὶ τὴν πίστη στὸν Θεό! Καὶ ἡ ἀκλόνητη ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ Πατέρα καὶ στὸν γεννηθέντα Υιό Του καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ στὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐλευθερώνει ἐμᾶς. Μᾶς μετατρέπει σε λιοντάρια. Μᾶς κάνει ἄτρωτους, θαρραλέους καὶ τολμηροὺς μπροστὰ στὸ θηρίο τοῦ Ἰσλάμ (Τούρκους), ποὺ ὡς Γολιάθ τρομοκρατεῖ καὶ κρατᾶ στὴ σκλαβιὰ τὸ εὐλογημένο γένος μας. Τὸ γένος μας θὰ ἐλευθερωθεῖ, μόνο ὅταν στὸ ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας προτάξουμε τὴν πίστη μας στὸν Χριστό. Πρῶτα ὁ ἀγώνας μας πρέπει νὰ γίνει γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν Ἁγία. Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἀγώνα τούτου θὰ εἶναι τῆς πατρίδος ἡ ἐλευθερία!”.

Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος, ἀπό τ' ἀνωτέρω, εἶναι προφανές πόσο μεγάλη σημασία ἔδινε στὴν ἐπιστροφὴ τῶν χριστιανῶν στὶς εὐαγγελικὲς καὶ πατερικές διδαχὲς καὶ γι' αὐτὸ μέχρι σήμερα οἱ Ἀγραφιῶτες θεωροῦν ὅτι ἦταν ἀπὸ τοὺς ἐμπνευστές καί στυλοβάτες τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821...»

 “Άγιος Αναστάσιος ο Γόρδιος – ο φύλακας Άγγελος και η ψυχή των Αγράφων”, Δρ. Χαράλαμπος Μ. Μπούσιας, Διονύσιος Α. Μακρής, εκδ. Αγαθός Λόγος, σελ. 16-17

Δεν υπάρχουν σχόλια: