ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2019

Ο Ηρώδης το 1948 πέρασε από την Γκιώνα!

Αποτέλεσμα εικόνας για εγκληματα του δσε
ΝΗΠΙΑ (ΤΙΝΟΣ, ΑΡΑΓΕ), ΑΘΩΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ "ΔΣΕ"!
Γι αυτά δεν θα ακούσετε από τη "ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" στην ΕΡΤ, ή από τους Ιστοριογράφους της Αριστεράς των υψηλών ιδανικών!

Απόσπασμα από το βιβλίο του Λογοτέχνη Μιχαήλ Περάνθη «Η Μάχη της Ρούμελης», σελις 34
"...Τό απόγευμα, επιστρέφει άπό την ανιχνευτική περιπολία της μιά διμοιρία. Οι φαντάροι είναι συγκινημένοι και μιλούν διαρκώς για τό περιστατικό πού τους έτυχε,
Πάνω από τή Στρώμνη βρήκαν τό μεσημέρι ένα στραγγαλισμένο νήπιο. "Ενα ξανθό αγγελούδι, πού νόμίζες πώς κοιμάται ήσυχα-ήσυχα, ένω ένα μυρμήγκι έψαχνε στα ματάκια του. Οι φαντάροι άνοιξαν ενα λάκκο και τό έθαψαν, του εβαλαν ενα σταυρό και σκορπισαν αγριολούλουδα στον τάφο του. Ή συγκίνησί τους ήτο απερίγραπτη και τό περιστατικό άπετέλεσε τό μοναδικό θέμα τους.
Τό άκουσε και ό αιχμάλωτος «Λαός» και τότε ξαφνικά μιά από τις γυναίκες άρχισε νά κλαίει και νά οδύρεται. Ήταν ή Κωνσταντίνα Νυχτερίδα, ή μητέρα του. Ούτε αυτή όμως, ούτε ό άνδρας της. ό Γεώργιος Νυχτερίδας (άπό τις έγκληματικώτερες φυσιογνωμίες του συμμοριτισμού), ήθελαν νά πουν τίποτε. Και ό λόγος ήτο ότι μεταξύ των αίχμαλώτων εύρίσκετο και ό στραγγαλιστής, ό «λοχαγός Χαϊμάνης».
Ή άγανάκτησις τών στρατιωτών, μόλις συγκρατημένη άπό τή φρίκη, τήν οποίαν διήγειρεν εις τήν ψυχη τους τό θέαμα, άπεκορυφώθη και έξέσπασεν εναντίον τού ενόχου, πού εύρίσκετο εμπρός των, χωρίς καμμια φωνή και καμμιά διαταγή νά μπορή νά τους συγκρατήση.
Κατόπιν αυτού έμίλησαν "ένοχοι και μαρτυρες» Ή Κωνσταντίνα Λυμπέρη, υποψήφιος... λοχίας τοϋ «ουλαμού ΑΦΦ» έδωσεν όλας τάς λεπτομέρειας τού έγκλήματος, πού είχε διαπραχθή μόλις κατά τήν χθεσινήν νύκτα. Τά κλάματα τού μωρού έκινδύνευαν νά προδωσουν τήν νυκτερινήν διελευσίν των και ό «λοχαγός» διέταξεν επανειλημμένως νά τό «κοιμήσουν» κι' αυτό. Ή μητέρα, όσο μπορούσε, τό απέφευγε, βουλώνοντας τό στόμα του μ' ενα πανί. Αλλ' ένω σέρνονταν κοντά στις θέσεις μας, τό μωρό άρχισε πάλι νά κλαίει. Τότε πατέρας και «λοχαγός» εξανέστησαν και διέταξαν τή μητέρα νά τό στραγγαλίσει. Ή μητέρα έδίσταζε κι έμεινε παραπισω, μήπως τό γλυτώσει. Άλλ' ό πατέρας επέμενε, λέγοντας ψύχραιμα ότι «θά φκιάσουν άλλα»>.
Τότε ό Χαϊμάνης διέταξε έναν «ουλαμίτη» 16 ετών, τόν Βαγγέλη Δημόπουλο, νά
τό -πνιξη αυτός. "Ηταν άλλωστε μιά ευκαιρία νά βουτήξη στο αίμα και τους εκκολαπτόμενους άρνησιπάτριδας». Τό παίδι όμως αρνήθηκε. Αρνήθηκε και ό Δημητράκης, (άλλος ουλαμίτης, αγνώστου επωνύμου), στον όποιον άπετάθη ό ΐδιος ό πατέρας, Και ένω ό πατέρας έψαχνε γι άλλον στραγγαλιστή του παιδιού του, ό Χαϊμάνης έπρόλαβε καί τόν άπήλλαξεν άπ' τόν κόπο.
Άλλ' αυτό δέν ήταν παρά ένα μόνον επεισόδιο. "Ο,τι συνέβη μέ τό παιδί της Νυχτερίδα, εΐχεν έπαναληφθή σαράντα φορές προηγουμένως». Αναφορά τοϋ Λόχου άνέφερεν ότι άνεκαλύφθησαν πεταγμένα: στη χαράδρα του Μποτσικα δεκάδες νηπίων, σέ διάφορα σημεία. Τά νήπια έφεραν ακόμα τά μελανά στίγματα του στραγγαλισμού. Είναι φανερό πώς οί. φωνές τους ήμπόδιζαν τη σιωπηλή διαφυγή τών συμμοριτών καΐ χωρίς δισταγμό άπεφάσισαν, κάθε φορά πού τά πράγματα έστε-νευαν, λόγω της πλησιοχώρου παρουσίας τών έθνικων δυνάμεων, νά απαλλαγούν άπό τόν «λαό» τους, έν ονόματι του όποιου άνοσιουργούσαν.
— Γι' αυτό, λοιπόν, λιγόστευαν ολοένα τά παιδιά, λέει με πονηρή αφέλεια ένας ψευδό καλόγερος, πού είχεν αναλάβει τήν έπιμελητεία του αρχηγείου και τώρα ακολουθεί τά τμήματά μας, γιά νά υποδεικνυει τις κρυψωνες τους..."
Και ένα σχετικό απόσπασμα από το καμένο βιβλίο του ΓΕΣ με τίτλο «Η ΕΚΚΑΘΑΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ», σελις 75
Οΰτω άπο πρωίας της 4ης Μαίου τά τμήματα της Ι Μεραρχίας, κινηθέντα προς δίωξιν των Κ/Σ τοϋ Ελικώνος, ένεπλάκησαν εις αγώνα μετ' αυτών είς τάς περιοχάς τών υψωμάτων Κούκος καί Καρθάλι Λεβαδείας , εις το ΰψωμα Κορομηλιά, νοτιοδυτικώς Άμφικλείας και είς Δριμαίαν παρά τόν Καλλίδρομον. Αϊ απώλειαι των Κ/Σ έκ των ανωτέρων συγκρούσεων άνηλθον εΐς 49 νεκρους, 39 συλληφθέντaς καΐ 20 παραδοθέντας. Αί άπώλειαι των τμημάτων της Μεραρχιας άνηλθον είς 1 Δόκιμον άξιωματικόν νεκρόν και 3 όπλίτας καΐ είς 5 τραυματιας καϊ 2 αγνοούμενους όπλίτας. Έπισης είς.τόν χώρον της διεξαχθείσης κατα την προτεραίαν μάχης έπί της Γκιώνας ανευρέθησαν παρά τών τμημάτων της Χ Μεραρχίας 33 εισέτι νεκροί Κ/Σ καϊ έξηκριβώθη, ότι οί Κ/συμμαριται κατα τήν προσπαθειαν των τής 3ης Μαΐου, οπως διαφΰγωσι διά τών γραμμών εκλωβισμου των, ίνα μή προδοθώσι έκ τών κλαυθυρισμών τών νηπίων, τά οποια "εφερον αι ακολουθουσαι αυτούς μητέρες, επνιξαν αυτά. Τοϋτο κατετεθη ύπό των συλληφθεισών μητέρων τών πνιγέντων νηττίων, Η έξερεύνησίς τών περιοχών ευθύνης τών μονάδων τοΰ Α' Σώματος Στρατου έσυνεχίσθη και κατά την 5ην Μαΐου,
Αρχεια ΓΕΣ εμφυλιου Πολέμου Τομος 7 εγγραφο 74 σελις 475
Α΄ΣΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
---------------------
Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Η “ΧΑΡΑΥΓΗ”
Από 14 Απριλίου με 26 Μαΐου 1948
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ΣΣ/Α1
Α.Π.4019/Φ.95
Β.Σ.Τ.900 τη 19.5.50
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ/Α1/Φ.95
ΘΕΜΑ: Υποβολή Εκθέσεων Επιχειρ.
………………………………………………………………………………………………………
27 Απριλίου 1948
(ιιι) Χ Μεραρχία
-Κατέχουσα την γραμμήν ΚΟΝΙΑΚΟΙ ΣΥΚΙΑ - υψ. 1394 (Υ.1321) -ΜΟΥΣΟΝΙΤΣΑ - ΚΑΡΑΤΖΑ ΡΑΧΗ (Υ.1532) - ΚΑΒΑΛΑΡΙΑ - ΧΑΝΙ ΖΑΓΑΝΑ περισφίγγει τους επί ΓΚΙΩΝΑΣ ΚΣ από δυσμών βορρά και ΒΑ.
-Δι’ αύριον διετάχθη ερευνήση ΛΑΖΟΥ ΡΕΜΜΑ όπου πληροφορίαι φέρουν 300 περίπου ΚΣ μετά γυναικοπαίδων των και από βορρά ωθήση ισχυράς αναγνωρίσεις διά ΚΑΒΑΛΑΡΙ προς κορυφάς ΓΚΙΩΝΑΣ.
-Επί τη αιτήσει της Χ Μεραρχίας και προς δημιουργίαν ετέρου βορειότερον της Χ φράγματος, διετάχθη 71 Ταξιαρχία όπως κινήση επειγόντως 613 Τάγμα προς περιοχήν ΚΟΤΡΩΝΙ-ΣΤΡΩΜΝΗ και φράζη διαβάσεις ΑΝΩ ΜΟΡΝΟΥ απαγορεύουσα διαφυγήν ΚΣ προς βορράν εν συνδέσμω εις γέφυραν ΜΟΡΝΟΥ με 37 Ταξιαρχίαν και εις ΣΤΡΩΜΝΗ με 35 τοιαύτην.
28 Απριλίου 1948
(ιι) Χ Μεραρχία
Εσυνέχισε περίσφιξιν ΓΚΙΩΝΑΣ από δυσμών, βορράν ΒΑ. Κατά εξερεύνησιν ΛΑΖΟΥ ΡΕΜΜΑ απηλευθερώθησαν 18 όμηροι, συνελήφθησαν 28 γυναικόπαιδα συμμοριτών, παρεδόθησαν 2 συμμορίται και περισυνελλέγησαν 108 ημίονοι και ίπποι, μετά πολλών υλικών, ραπτομηχανών, μηχανών υποδημάτων κλπ.
-Περιοχήν ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ ανευρέθησαν 3000 οκάδες σίτου συμμοριτών και διάφορα άλλα είδη.
30 Απριλίου 1948
(β) Κινήσεις-Συμβάντα:
(ι) Υπό τμημάτων Χ Μεραρχίας και 51 Ταξιαρχίας εσυνεχίσθη έρευνα περιοχήν ΟΙΝΟΧΩΡΙ - ΧΑΝΙ ΖΑΓΑΝΑ - ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ, βόρειαι προσβάσεις ΓΚΙΩΝΑΣ. Κατά εξερεύνησιν συνελήφθησαν 215 συμμορίται εις αθλίαν κατάστασιν ων 40 γυναίκας και εφονεύθησαν 5.
-Εις χαράδραν ΛΑΖΟΥ ΡΕΜΜΑ ανευρέθησαν υπό 37 Ταξιαρχίας 66 γυναικόπαιδα και εις γέρων (πατήρ Αρχισυμμορίτου Διαμαντή) και παρεδόθησαν 3 συμμορίται.
4 Μαϊου 1948
(ιι) Χ Μεραρχία
Χώρον χθεσινής μάχης ΓΚΙΩΝΑΣ ανευρέθησαν επί πλέον 33 νεκροί και συνελήφθησαν σήμερον 55. Εξηκριβώθη ότι συμμορίται χθές, ίνα μη αποκαλυφθώσι κατά την προσπάθειά των όπως διαφύγωσι μέσω των γραμμών, έπνιξαν μικρά παιδιά κλαίοντα. Τούτο εδηλώθη επισήμως από τας Συμμορίτισσας μητέρας των πνιγέντων τέκνων.
-602 Τάγμα εμπλακέν με ΚΣ κατά εξερεύνησιν περιοχής ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ - ΑΡΓΥΡΙΑ εφόνευσε 11 συμμορίτας και συνέλαβε 1 τραυματίαν. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ιστ) Εις την διάθεσιν των απαραιτήτων δυνάμεων διά μιας τόσης εκτάσεως επιχειρήσεως και προ παντός εις την διάθεσιν υπό του ΓΕΣ του απαιτουμένου χρόνου όστις επέτρεψε εις το Σώμα Στρατού να χειρισθή ανέτως τας διατεθείσας αυτώ δυνάμεις προς πλήρη εξασθένησιν της συμμοριακής μάστιγος της ΡΟΥΜΕΛΗΣ.
Θ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.Υ.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ο Θεός να αναπαύσει τις αθώες ψυχούλες...τίποτε άλλο για τους υπεύθυνους αυτής της τραγωδίας.