ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016

Πώς λοιπόν, να περιφρονήσουμε το σώμα με το οποίο θα αναστηθούμε;

 Οι Χριστιανοί ομολογούν και πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Πώς λοιπόν, να περιφρονήσουμε το σώμα με το οποίο θα αναστηθούμε;
 Κάποιοι μαθητές μου, ομολόγησαν ότι παράτησαν το πάθος του καπνίσματος όταν πηγαίνοντας σε κάποιο Μοναστήρι άκουσαν έναν δαιμονισμένο να φωνάζει: ''Δεν θέλω λιβάνι,θέλω καπνό από
τσιγάρο''!

Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν(1929-2009)

2 σχόλια:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Θα ζητήσω και πάλι συγγνώμη για την ενόχληση.
Άκουσα κι εγώ - προσκυνητής στο αγ. Όρος - από κάποιον Μοναχό τα ακόλουθα, σε ερώτηση για το κάπνισμα :

Τουλάχιστον μάθετε εσείς που καπνίζετε, κάθε φορά που φυσάτε και ξεφυσάτε τον καπνό, να λέτε "Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου" και από στήθους μου είπε :

"Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου· πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ. 2 κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή. 3 θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου. 4 μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν. παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει καὶ ἐλέγξει με, ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου· ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν· κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν· ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου ὅτι ἡδύνθησαν. ὡσεὶ πάχος γῆς ἐῤῥάγη ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην. ὅτι πρὸς σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλμοί μου· ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου. φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος, ἧς συνεστήσαντό μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν. πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρτωλοί· κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγὼ ἕως ἂν παρέλθω."(Ψ. 140)

π.Γεώργιος-Προσκυνητής είπε...

Για το κάπνισμα αν θέλετε διαβάστε το παρακάτω.
Σύγχρονοι άγιοι και γέροντες μιλούν για το κάπνισμα

http://proskynitis.blogspot.gr/2011/12/blog-post_300.html

Όσο για την παρούσα ανάρτηση την σχετίζω με το γεγονός πως σε όσους επισκέπτονται μάγισσες ο δαίμονας συχνά ζητάει θυσία τσιγάρο και αλκόολ