ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020

Ἡ διάσπαση το νου(Οσίου Θεοφάνη)

Ὁσίου Θεοφάνη τοῦ Ἐγκλείστου


«Εἶναι πολύ ἐπικίνδυνη ἡ διάσπαση τῶν λογισμῶν καί χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ὁ ἐχθρός θέλει νά σᾶς παγιδεύση σέ καμιά σπηλιά καί ἐκεῖ νά σᾶς ἐξολοθρεύση.
 Οἱ λογισμοί ἀρχίζουν νά σκορπίζονται μέ τήν χαλάρωση τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν ψυχρότητα τῆς καρδιᾶς. Πολλά εἶναι τά αἴτια αὐτῆς τῆς καταστάσεως. Ξεχωρίζουν ὅμως ἡ αὐτάρκεια καί ἡ ἔπαρσις. Σέ σᾶς δυστυχῶς καί τά δύο ὑπάρχουν. Προφυλαχθῆτε λοιπόν καί ἀγωνισθῆτε νά ἐπαναφέρετε τόν φόβο τοῦ Θεοῦ καί νά ξαναθερμάνετε τόν θεῖο ζῆλο. Διαφορετικά θ᾿ ἀναπτυχθῆ ἡ διάσπασις τῶν λογισμῶν.

 Ὁ διεσπασμένος μοιάζει μέ τό σπίτι πού ἔχει ἀνοιχτά τά παράθυρα καί πού ἀπουσιάζει ὁ νοικοκύρης. Ὅποιος θέλει, πετάει μέσα πέτρες καί σκουπίδια. Ἔτσι ὅταν ἐπιστρέψη κάποτε ὁ νοικοκύρης, θά ἐκπλαγῆ μέ τήν ἐλεεινή κατάστασι πού θά ἀντικρύση. Θά εἶναι ἀδύνατον νά κατοικήση, ἄν δέν προηγηθῆ ἡ καθαριότητα.

 Κατά παρόμοιο τρόπο, ὅταν μετά τήν διάσπαση ἐπιστρέφη ἡ ψυχή στόν ἑαυτό της βρίσκει τόση ἀκαθαρσία ἀπό ποικίλους λογισμούς πού τά χάνει. Καί μακάρι ν᾿ ἀνάψη ζῆλος γιά τήν κάθαρση. Διαφορετικά εἶναι δυνατόν νά παραμένη ἄπρακτη. Αὐτό θά εἶναι ἡ μεγάλη συμφορά. Ὁ Κύριος νά μᾶς σώζη καί νά μᾶς ελεεί».

Δεν υπάρχουν σχόλια: