ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου προς τους ιερείς


Σπούδασον, ώ ιερεύ, σαυτόν παραστήσαι εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας

Μηδέποτε στής εις σύναξιν, έχθραν έχων κατά τινός, ίνα μή φυγαδεύσης τον Παράκλητον.

Εν ημέρα συνάξεως μή δικάζου, μή φιλονείκει, αλλά έν τή εκκλησία μένων προσεύχου και αναγίνωσκε μέχρι της ώρας, εν ή σε δεί τελέσθαι την θείαν μυσταγωγίαν · και ούτω παράστηθι εν κατανύξει και καθαρά καρδία τω αγίω θυσιαστηρίω μη περιβλέπων ένθεν κακείθεν, αλλά φρίκη και φόβω παριστάμενος τώ επουρανίω Βασιλεί.

Μη δια θεραπείαν ανθρωπίνην επισπεύσης τας ευχάς ή συντάμης, μηδέ λάβης πρόσωπον, αλλ' όρα προς μόνον τον προκείμενον Βασιλέα και τας περιεστώσας κύκλω, Δυνάμεις.
Άξιον σαυτόν ποίησον των ιερών κανόνων.Μή συλλειτουργεί οις απαγορεύουσι.Βλέπε τίνι παρέστηκας, πώς ιερουργείς και τίσι μεταδίδως.

Μη επιλάθη της δεσποτικής εντολής και της των αγίων Αποστόλων ·« Μή δότε », γάρ φήσι, « τα άγια τοίς κυσί, και τους μαργαρίτας μη βάλετε έμπροσθεν των χοίρων ».
Όρα μη παραδώς τον Υιόν του Θεού εις χείρας αναξίων.

Μη εντραπής τούς ενδόξους της γής, μηδ' αυτόν τον το διάδημα περικείμενον εν τή ώρα εκείνη.

Τοις δε της μεταλήψεως αξίοις μεταδίδου δωρεάν, ως και αυτός έλαβες.Οίς οι θείοι κανόνες ούκ επιτρέπουσι,μη μεταδίδου.

Όρα μη έξ αμελείας, σής, μύς ή άλλο τι άψηται των θείων μυστηρίων, μηδέ νοτισθώσιν ή καπνισθώσιν ή χρισθώσιν υπό ανιέρων και αναξίων.
Ταύτα και τα τοιαύτα φυλάσσων σεαυτόν σώσεις και τους ακούοντάς σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: